top of page
go green.png

Podpora zelené ekonomiky s využitím technologie rozšířené reality a simulačního školení 


 

Zkratka projektu: GoGreen (Na zelenou)

 

Trvání projektu: 01.12.2020 - 30.11.2022

 

PARTNEŘI PROJEKTU 

 

Kes College (Kypr)

Panepistimio Patron (Řecko)

Innovation Training Center, S.L. (Španělsko)

Sweden Emilia Romagna Network (Itálie)

Future In Perspective Limited (Irsko)

Centre For Advancement Of Research And Development In Educational Technology Ltd-cardet (Kypr)

Motion Digital S.R.O. (Česká republika)

ÚVOD

 

S postupující klimatickou změnou, rostoucím očekáváním rychlejšího nárůstu globální teploty a předpovědi častějších a závažnějších extrémních povětrnostních jevů se ukazuje jako klíčové zapojit soukromý sektor a podnikatele do úsilí o zlepšení změny klimatu. Soukromý sektor a podnikatelé mohou urychlit přechod na zelenou ekonomiku využitím propojení, které existuje mezi iniciativami zabývajícími se zelenou ekonomikou a možnostmi, jak se přizpůsobit změně klimatu. Řešení této výzvy však vyžaduje širokou škálu intervencí, které přesahují rámec vládních opatření a zahrnují aktivní spoluúčast právě ze soukromého sektoru.

V této souvislosti Evropská komise zařadila do středu svých priorit nutnost přijmout okamžitá a důrazná opatření v boji proti změně klimatu a do roku 2050 tak zajistit, aby byla Evropa klimaticky neutrální (Green Deal). Evropská komise významně podporuje přechod

na zelenou ekonomiku, která generuje růst, vytváří pracovní místa a pomáhá snižovat chudobu udržitelným řízením přírodního kapitálu. Evropští ministři pro odborné vzdělávání a přípravu, evropští sociální partneři a Evropská komise dále přijali „Bruggské komuniké“

o posílené evropské spolupráci v odborném vzdělávání a přípravě na období 2011–2020, které definuje společné cíle pro rok 2020 a akční plán pro nadcházející roky a uvádí, že „přechod na zelenou ekonomiku je megatrend, který ovlivňuje potřeby požadovaných dovedností napříč mnoha různými pracovními místy a odvětvími. Špičkové technologie, jako je rozšířená realita a simulace, jsou dnes pro všechny zelené dovednosti zásadní a v budoucnu budou důležité téměř pro každou práci.“

 

Nicméně, jednou z největších výzev zůstává fakt, že zatímco mnohé společnosti jsou zaměřeny na zmírnění změny klimatu, čili zpomalení rychlosti změny klimatu prostřednictvím snížení emisí skleníkových plynů a jiných strategií - většina z nich nevyvinula strategie pro jednání s okamžitými dlouhodobými důsledky změny klimatu. Kromě toho v odvětví odborného vzdělávání chybí výzkum a nástroje zaměřené

na inovace, které by tomuto přechodu napomohly.

 

Soukromý sektor je nesporně hlavním zdrojem růstu a hraje zásadní roli v podpoře zelené ekonomiky v Evropě. Poskytovatelé odborného vzdělávání a přípravy pak hrají klíčovou roli v podpoře tohoto sektoru a podnikatelů při investování do zelené ekonomiky tím, že rozvíjejí jejich dovednosti, znalosti a kompetence, které mohou následně integrovat do svých podniků a komunit. Poskytovatelé odborného vzdělávání a přípravy jsou primárním vzdělávacím mostem mezi soukromým sektorem a vzděláváním.
 

CÍLE PROJEKTU

 

GoGreen je projekt zaměřený na rozvoj dovedností a kompetencí u poskytovatelů odborného vzdělávání a přípravy. Podporuje profesní rozvoj zúčastněných stran ze soukromého sektoru, podnikatelů a těch, kteří jsou ochotni efektivně podporovat zelenou ekonomiku prostřednictvím zeleného kurikula založeného na technologii rozšířené reality, simulačních školení a inovativního otevřeného online kurzu (MOOC). 

 

CÍLOVÉ SKUPINY

 

Dvě hlavní cílové skupiny zahrnují: 

 

  • poskytovatele odborného vzdělávání a přípravy, školitele, učitele, mentory zapojené do zelené ekonomiky

 

  • a příjemce, kterými jsou soukromé subjekty, podnikatele a další (např. nezaměstnaní pracovníci, ženy a mladí lidé motivovaní k ekologickému podnikání)

 

CÍLE 

 

  • Zapojit poskytovatele odborného vzdělávání a přípravy do používání školení založeného na mobilních technologiích a simulaci tak, aby byli schopni školit soukromé subjekty a podnikatele v tom, jak řešit změny životního prostředí

 

  • Zlepšit soudržnost vzdělávacích strategií odborného vzdělávání a přípravy pro přechod k zelenější ekonomice tak, aby se lépe zapojil soukromý sektor a noví podnikatelé

 

  • Využít dovednosti a znalosti soukromého sektoru a podnikatelů pro ekologický růst a změnu klimatu

 

  • Zvyšovat povědomí o významu změny klimatu a podporovat rozvoj zelených dovedností na trhu práce

 

VÝSTUPY 

 

IO1: Zelené kurikulum pro odborného vzdělávání a přípravu pomocí technologie rozšířené reality

IO2: Školení založené na simulaci modelových příkladů

IO3: MOOC ( hromadný otevřený online kurz) pro opatření v oblasti klimatické změny

IO4: Dokument s doporučeními pro politiku a praxi

bottom of page