top of page
learn gen.png

Mezigenerační mentoring a vzdělávání na pracovišti


 

Zkratka projektu: LearnGen

 

Datum: 1.12.2020 - 30.11.2022


 

PARTNEŘI PROJEKTU 

 

Bulgarian-Romanian Chamber Of Commerce And Industry Association (Bulharsko)

Future In Perspective Limited (Irsko)

Mindshift Talent Advisory Lda (Portugalsko) 

Centre For Advancement Of Research And Development In Educational Technology Ltd-Cardet (Kypr) 

Neophytos Ch. Charalambous (Institute Of Development Ltd) (Kypr)

Eurotraining Educational Organization (Řecko)

Motion Digital s.r.o. (Česká republika)


 

ÚVOD

V roce 2017 komise EU představila strategii inkluze a rozmanitosti, která má podpořit rovné pracovní příležitosti pro věkově starší i mladší zaměstnance. Projekt LearnGen si vzal tuto strategii za svou a tak vznikl projekt, který se zaměřuje na boj proti segregaci, diskriminaci

a sociálnímu vyloučení marginalizovaných pracovníků z menších společností a firem se sídlem ve venkovských oblastech.

 

Autoři projektu vychází z očekávání, že v příštích 50 ti letech bude poměr mezi počtem lidí ve věku 65 a více let a počtem 15-64letých

v „produktivním věku“ více než dvojnásobný. Na začátku roku 2018 žilo v 28 zemích EU 101,1 milionu lidí ve věku 65 let a více, což představuje 19,7% celé populace. V posledních 3 desetiletích tedy působilo na evropském trhu práce více lidí ve věku 55–64 let. Očekává se, že do roku 2050 vzroste toto číslo na 28,5% celkového počtu obyvatel, zatímco současně by mohl drasticky poklesnout evropský ekonomický výkon a globální konkurenceschopnost, pokud nebudou přijata opatření k vyrovnání rozdílů mezi mladší a starší generací.

Za důvody těchto rozdílů jsou uváděny především tyto faktory: snížená míra plodnosti a zvýšená průměrná délka života způsobená vyšší životní úrovní, lepšími pracovními podmínkami a pokrokem v medicíně. 

 

Learn Gen vznikl, aby podpořil starší i mladší pracovníky při rozvíjení nezbytných základních dovedností pro vzájemné učení se

a předávání si zkušeností. Obě generace se potřebují navzájem podělit o své dovednosti a zkušenosti a poučit se ze svých rozdílů

a překonat tak propast mezi nimi. Zaměstnavatelé sice mají tendenci nabízet mladším pracovníkům více příležitostí ke školení než těm starším, těm mladším však často chybí životní zkušenosti, hodnoty a měkké dovednosti, díky nimž by mohli být úspěšnější. Zároveň

se kvůli technologickému pokroku nebo poptávce po nových dovednostech po přibližně 7/10 pracovníků v EU vyžaduje alespoň průměrná znalost digitálních dovedností při práci (zdroj:Cedefop), což naopak bývá vnímáno jako handicap u starších pracovníků.  Mezigenerační učení (tj.lidé různého věku se učí společně a od sebe navzájem) může tyto rozdíly vyrovnat. 


 

CÍLE PROJEKTU

 

LearnGen si klade za cíl rozvíjet dovednosti v obou skupinách pracovníků tak, aby se od sebe mohli navzájem učit a tím se stali méně zranitelnými vůči profesionálním výzvám a požadavkům doby. Díky implementaci inovativních postupů na organizační úrovni, dostanou starší pracovníci možnost mentorovat své mladší kolegy v oblastech, jako jsou strategické a kritické myšlení a řešení problémů. Mladší pracovníci pak pomohou starším kolegům rozvinou jejich digitální a mediální gramotnost. 

 

Za mentora je zde považován zkušenější člověk v oboru, který funguje jako vzor a může poskytnout podporu a zpětnou vazbu týkající

se dalších kroků méně zkušeného člověka (Day & Allen, 2004). Starší pracovníci se tak naučí, jak se stát mentory pro mladší generace

a mladí pracovníci budou proškoleni v oblasti lidských práv, boje proti ageismu a tolerování rozdílů a budou mít příležitost ukázat starším generacím, jak si osvojit digitální dovednosti a zacházet s technologickými výzvami s využitím inovativního konceptu reverzního mentoringu, kdy mladší člověk učí staršího. 

 

Obecné cíle projektu jde shrnout takto:

 

  • Podporovat starší i mladší pracovníky při rozvíjení základních dovedností nezbytných pro vzájemné učení se a vzdělávání

 

  • Zlepšit spolupráci a znalosti a zlepšit přístup ke školení a kvalifikacím pro všechny

 

  • Podporovat manažery a školitele malých a středních podniků při navrhování, implementaci a monitorování účinných strategií a postupů podporujících začleňování

 

  • Budování kompetencí manažerů a školitelů při navrhování vzdělávacích programů pro peer-to-peer mentoring

 

  • Překonávání nesouladu dovedností


 

CÍLOVÉ SKUPINY

 

  • 10 starších pracovníků (ve věku 50+ a více) a 10 mladších pracovníků (18-30 let) v každé z partnerských zemí

 

  • 200 HR manažerů, obchodních nebo manažerů a školitelů z menších společností a firem se sídlem ve venkovských oblastech

 

VÝSTUPY PROJEKTU

 

IO1. Metodika pro mezigenerační vzdělávání

IO2. Školení pro zaměstnance vyškolené k tomu, aby se stali mentory 

IO3. Příručka pro mezigenerační učení pro poskytovatele odborného vzdělávání a přípravy a další školitele IO4. eLearningová platforma a další otevřené vzdělávací zdroje
 

OČEKÁVANÝ DOPAD

 

Hlubší porozumění na organizační a nadnárodní úrovni v boji proti ageismu a sociálnímu vyloučení; lepší využití mezigeneračního učení. 

 

POTENCIÁLNÍ DLOUHODOBÝ PŘÍNOS

 

Informovat a rozšířit povědomí u veřejnosti a místních firem o hodnotách rozmanitosti a dobrého příkladu inkluze na pracovišti.

bottom of page