top of page
resilient.png

Odolnost a wellbeing v předškolním vzdělávání k prevenci emocionálních, sociálních problémů a problémů s výchovou


 

Zkratka projektu: Resilient preschools - Odolnost v předškolním vzdělávání

 

Trvání projektu: 01.12.2020 - 30.11.2022

 

PARTNEŘI PROJEKTU

 

Paidagogiko Institouto Kyprou (Kypr)

Neophytos Ch. Charalambous (Institute Of Development Ltd) (Kypr)

Diethnes Panepistimio Ellados (Řecko)

Universitatea din Pitesti (Rumunsko)

Municipio de Lousada (Portugalsko) 

Motion Digital S.R.O. (Česká republika)

 

ÚVOD

 

Na základě výzkumů dnes již víme, že vzdělávání v raném dětství hraje klíčovou roli ve vývoji dítěte a jeho budoucím úspěchu v životě. V oblasti preventivního vzdělávání, které buduje sociální a emocionální dovednosti dětí, se však dělá jen velmi málo. Většina pedagogických metod bývá tradičně zaměřena na představu o úspěchu a akademických výsledcích. To má za následek, že jsou opomíjeny další důležité aspekty vývoje dětí, jako je jejich psychická odolnost, podpora jejich silných osobnostních stránek a morálních principů (Shoshani & Slone, 2017).


Podle zprávy Světové zdravotnické organizace (WHO) z roku 2020 spadají v Evropě duševní poruchy, jako jsou úzkosti a deprese, do pěti hlavních příčin onemocnění u dětí a dospívajících. Studie uvádí vysokou úroveň mírných až středně závažných chronických problémů s duševním zdravím a chováním, a to i u malých dětí (Egger & Embe, 2011). Výhody pozitivní výchovy jako je prevence a zvládání psychosociálních problémů, zvyšování duševní odolnosti a ochrana dětí od mladého věku, však nejsou mezi zaměstnanci škol v EU dobře známy (Shoshani et al., 2016). I když existují platné a vývojově vhodnější způsoby, jak lze poznatky z pozitivní psychologie smysluplně v raném dětství aplikovat - ve prospěch jak dětí tak i pedagogů - v současné době nejsou dostatečně využívány / nejsou dostatečně známé (Baker et al., 2017).
Pěstovat schopnosti k celkově větší odolnosti již v předškolním věku je však klíčové. Čím dříve si děti začnou uvědomovat a pracovat na svých vlastních schopnostech a silných stránkách, tím lépe se jim v budoucnu povede.


Projekt RESILIENT PRESCHOOL (česky “Odolnost v předškolním vzdělávání” ) navrhuje holističtější přístup v této oblast. Klade důraz na vlastnosti a kapacity, které učitelkám*ům i dětem umožní efektivně se přizpůsobit světu, který se rychle  rozvíjí, neustále se proměňuje a přináší tak stále nové výzvy.

CÍLE PROJEKTU

Projekt RESILIENT PRESCHOOLS se zaměřuje na rozvoj dovedností u učitelek*ů dětí předškolního věku s cílem podpořit jejich psychickou odolnost a jejich pocit celkové pohody (wellbeing).
Hlavním cílem projektu je vyvinout podpůrné a vzdělávací materiály vycházející ze základních principů pozitivní psychologie, přístupu pozitivní výchovy a modelu PERMA Seligmana (2011).
Učitelky*é  předškolního vzdělávání tak získají hlubší znalosti o tom, jak pěstovat odolnost, celkovou životní pohodu (wellbeing) i charakterové vlastnosti nejen u sebe, ale i u svých žáčků a tím tak podpoří jejich plynulejší a celostní rozvoj. Projekt RESILIENT PRESCHOOLS si také klade za cíl oslovit odborníky a další zúčastněné strany v oblasti předškolního vzdělávání, aby i oni byli schopni lépe porozumět důležitosti podpory odolnosti a také zjistili, jak přispět ke zlepšení celkového prostředí vzdělávání na území EU i mimo ni. 


K dalším dílčím cílům projektu patří:

 

 • vytvořit kvalitní zdroje pro změnu klimatu v předškolních zařízeních na základě postupů pozitivní psychologie a vědeckých poznatků

 • zlepšit celkovou kvalitu systému raného vzdělávání v zúčastněných zemích

 • zvýšit povědomí o důležitosti dobrých životních podmínek a celkové odolnosti u malých dětí


CÍLOVÉ SKUPINY

Celkově bude zapojeno mezi 200- 250 předškolních učitelek*ů, kteří se budou podílet jak na výzkumné části projektu, tak budou přímo zapojení do tvorby školicích modulů a následném testování výsledků a sdílení příkladů dobré praxe.

Výsledky projektu budou v každé z partnerských zemí prezentovány na závěrečné konferenci celkově 200 klíčovým stranám z oblast předškolního vzdělávání. Ti budou požádáni o vypracování zprávy k podpoře a prosazení důležitosti vytváření zdravých vzdělávacích systémů. 

VÝSTUPY

IO1: Příručka pro předškolní učitelky*e zaměřená na pěstování odolnosti a silných charakterových stránek u dětí.

 

Příručka projektu RESILIENT PRESCHOOL bude obsahovat užitečné informace a praktické rady pro předškolní učitelky*e  s cílem naučit děti, jak posílit jejich psychickou odolnost a zlepšit jejich celkový pocit pohody. Příručka bude vycházet z analýzy potřeb a nabídne variace konceptů pozitivní psychologie a modelu PERMA, speciálně přizpůsobeného pro předškolní děti. Bude obsahovat kapitolu pro každý z 5 základních PERMA pilířů pohody a štěstí  (P) Pozitivní emoce, (E) Zapojení, (R) Vztahy, (M) Význam, (A) Úspěch.

Příručka bude obsahovat:

 • Praktické tipy

 • Shrnutí klíčových pojmů

 • Dotazníky pro sebehodnocení a reflexi

 • Výukového průvodce a podporu

 • Materiál zabývající se pohodou a odolností ve vzdělávání

IO2: Školení pro posílení dovedností učitelek*ů  předškolního vzdělávání v oblasti zvyšování odolnosti a pohody u dětí. 
Atraktivní školení, které vybaví zúčastněné učitelky*e dětí předškolního věku dovednostmi, strategiemi a technikami, které vycházejí z modelu PERMA založeného na modelu duševní pohody a rozvíjení silných stránek osobnosti, které budou dětem pomáhat ke zvýšení celkové pohody a pozitivnější předškolní zkušenosti.

 

Školení bude rozděleno do 5 základních modulů:

 • Odolnost a všímavost (seberegulace, mentální obratnost)

 • Silné stránky osobnosti a hodnoty

 • Pozitivní emoce (např. vděčnost, optimismus)

 • Pozitivní vztahy (např. laskavost, empatie)

 • Úspěch a sebevědomí

 

Součástí obsahu bude 50 snadno proveditelných cvičení a zdrojů přizpůsobených předškolnímu prostředí, jejichž cílem je zlepšit výše uvedené vlastnosti a dovednosti u  dětí. Školení nabídne řadu strategií a zdrojů, které mohou být užitečné pro osoby s různými potřebami.


IO3: Online vzdělávací prostor (eLearning), kde budou zdarma k dispozici vzdělávací materiály.

 • Tento výstup bude zahrnovat tvorbu eLearningového prostoru, který bude sloužit jako jednotné kontaktní místo poskytující okamžitý přístup k celé sadě gamifikovaných digitálních vzdělávacích zdrojů, jako jsou online moduly, příručka, podklady pro školení, podcasty a další vybrané zdroje z předchozích výstupů, a to zcela zdarma.

 • Budou vyvinuty distanční výukové moduly a další volně dostupné zdroje pro předškolní pedagožky*gy a další odborníky na předškolní vzdělávání. Školení a workshopy budou během implementační fáze nabízeny formou kombinovaného vzdělávání. Jednotlivé zdroje budou využívat eLearningu a formátu pro distanční kombinovanou výuku, aby mohly být implementovány ve všech partnerských zemích a EU.

 • Inovace - Všechny dostupné nástroje budou plně kompatibilní s webem 2.0 a budou využívat funkcí sociálních médií, které jsou nyní podstatnou součástí online učení. Formát gamifikovaných digitálních vzdělávacích zdrojů podpoří dostupnost učení se kdykoli a jakkoli, což představuje významnou inovaci v oblasti školního vzdělávání.

DISEMINACE
 

Pro šíření a komunikaci tohoto projektu je vytvořena webová stránka spolu s facebookovou stránkou. Rovněž proběhne kampaň v sociálních médiích za účelem šíření znalostí o potřebě zvyšování povědomí o výstupech projektu a jeho hodnotě.

Chcete dostávat novinky o projektu Resilient Preschools?

Přihlašte se k odběru projektových novinek
bottom of page